Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


990240007563
"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"
"БҚМУ" КеАҚ
НАО "ЗКМУ"
2020
Бағалы ұсыныныстарға сұраным
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
201341.130.000002
Тауар
Натрий сульфиды (күкіртті натрий)
Сульфид натрия (сернистый натрий)
талдау үшін таза, 9-сулы
чистый для анализа, 9-водный
Натрий тетраборқышқылды 10-сулы (тетрабор)
Натрий тетраборнокислый 10-водный (тетрабор)
Килограмм
2
1550
3100
0
Мамыр
60 календарных дней с момента подписания договора
Шартқа қол қойылған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн
Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы Маресьев көш., 68
2
151013100
Маресьев көш., 68
ул.Маресьева, 68