Внимание! Соединение с приложением прервано. Пожалуйста, авторизуйтесь заново.

Жоспар тармағын қарап шығу


990240007563
"Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова"
"БҚМУ" КеАҚ
НАО "ЗКМУ"
2021
Бағалы ұсыныныстарға сұраным
Қаржылық жылдан аспайтын сатып алулар
205952.100.000184
Тауар
Реагенттер жинағы
Набор реагентов
биологиялық материалдан ДНҚ бөлуге арналған
для выделения ДНК из биологического материала
ДНҚ технологиясы аспаптарына арналған полиморфты маркерді генотиптеуге арналған реагенттер жиынтығы, 600 реакция (rs2066701 ADH1В гені)
Набор реагентов для генотипирования полиморфного маркера для приборов ДНК-Технология, 600 реакций (rs2066701 гена ADH1В)
Жиынтық
1
714000
714000
0
Маусым
90 календарных дней с момента подписания договора
Шартқа қол қойылған сәттен бастап 90 күнтізбелік күн
Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы Маресьев көш.,68 (қойма бөлмесі)
1
151013100
Маресьев көш.,68 (қойма бөлмесі)
ул.Маресьева,68 (складское помещение)